2019-06-12 19:43:23

____________________________________________________________

DOPUNSKI RAD PO ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE

OBAVIJEST RODITELJIMA UČENIKA

Poštovani roditelji!

Na temelju čl. 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za učenike koji su na kraju nastavne godine ocjenjeni s jednom ili dvije negativne ocjene organizira se dopunski rad. 

Učiteljsko vijeće na sjednici održanoj 10.06.2019. godine donijelo je Odluku o  trajanju dopunskog rada na kraju nastavne godine, po nastavnom predmetu:  

Matematika – 15 sati
Njemački jezik  -  10 sati
Ostali predmeti  po potrebi -  proporcionalno tjednom broju sati.

Dopunski rad će započeti 18.lipnja 2019. godine te završiti 01. srpnja 2019. godine.

Raspored rada i Obavijest o upućivanju na dopunski rad učenici i roditelji će dobiti u ponedjeljak, 17.  lipnja 2019. svojih razrednika (u vrijeme prema dogovoru s njima).

Ravnateljica Mirjana Sajko, prof.

 

Izvadak iz Zakona.

Na temelju čl.18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi , Članak 75. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, mijenja se i glasi:

»(1) Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad koji je učenik dužan pohađati.

(2) Trajanje dopunskog rada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje učiteljsko/nastavničko vijeće po nastavnim predmetima i ne može biti kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.

(3) U slučaju da učenik tijekom dopunskog rada iz stavka 1. ovoga članka ostvari očekivane ishode, učitelj, odnosno nastavnik zaključuje mu prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit učitelj, odnosno nastavnik dužan je upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog rada.

(4) Ako se učeniku od četvrtog do osmog razreda osnovne škole i učeniku srednje škole nakon dopunskog rada ne zaključi prolazna ocjena, učenik se upućuje na popravni ispit koji se održava krajem školske godine, a najkasnije do 25. kolovoza tekuće godine.

(5) Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena povjerenstva je konačna. Način polaganja popravnih ispita uređuje se statutom škole.

(6) Termine održavanja popravnih ispita određuje učiteljsko/nastavničko vijeće te ih objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.«.

 

 


Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Zagreb